MR

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, taalonderwijs, of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, veiligheid rondom de school, huisvesting, formatie,… bijna teveel om op te noemen. De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over al dit soort zaken. Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de leerlingen, ouders en personeel. 

 

GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Nissewijs. In deze GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd. Per school bestaat deze uit een ouderlid en een personeelslid.

Wat doet de GMR?

De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het college van bestuur. Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken. Het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, januari 2007), het reglement van de GMR en het GMR-statuut. Daarnaast is in deze wet het recht op initiatief geregeld. Hierdoor heeft de GMR de mogelijkheid om zaken die volgens de GMR van belang zijn aan de orde te stellen.

Waar staat de GMR voor?

De GMR streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan Nissewijs, waar plezier in leren voorop staat. De GMR werkt actief mee aan plannen, die dit leren en werken bij Nissewijs plezierig maken.

Wat heeft de GMR bereikt?

De GMR wordt regelmatig betrokken bij het maken van plannen voor het onderwijs. De GMR heeft ook duidelijk zijn invloed gehad op andere belangrijke zaken, zoals:

  • Invoering ander CAO beleid wat betreft overlegmodel/basismodel die de werkdruk anders kan verdelen
  • Strategisch beleid
  • Het zorgplan, waarin de extra zorg geregeld is voor de leerlingen die dat nodig hebben.
  • Andere zaken, waar de GMR jaarlijks advies of instemming voor moet geven zijn het vakantierooster en de begroting.

Hoe werkt de GMR?

De GMR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de algemeen directeur.

Daarnaast is er een werkgroep " ZORG ", die overleg heeft met een van de leden van de algemene directie over het zorgplan, dat elk jaar in de GMR wordt aangeboden. Zo is er ook een werkgroep "ARBO ", die contact houdt met de Arbo-Unie en een werkgroep die de verkiezingen voorbereidt. Naast deze vaste werkgroepen worden er ook werkgroepen geformeerd als een onderwerp dat nodig maakt. De GMR bespreekt de punten, die door de algemene directie worden ingebracht in de vergadering. Indien nodig, schakelt de GMR deskundigen in. Om de eigen deskundigheid te vergroten worden er ook cursussen gevolgd.