Missie/Visie

"Wat we leren is een deel van wie we zijn"

Op De Wereldreiziger werken wij met een kompas. Op dit kompas staat precies waar we voor staan (onze missie), onze kernwaarden en de pijlers van ons onderwijs. 

Onze drijfveer is dat we alle kinderen op onze school meegeven dat in zichzelf geloven, dat ze elkaar helpen en dat ze ontdekken wat bij hen past. Dit doen wij door de kernwaarden positief, nieuwsgierig, zelfbewust en veiligheid voorop te stellen. Veiligheid door elkaar te helpen en samen te zorgen voor een fijne en vreedzame leefomgeving. Duidelijk regels en afspraken in de klas en in de school helpen hierbij en zorgen ervoor dat alle kinderen weten wat we van hen verwachten. Positief door te geloven in onszelf en in de ander. We denken in oplossingen en we gaan er vanuit dat we samen meer bereiken. Nieuwsgierig zijn we naar iedereen en we tonen interesse in ieder kind. We stellen vragen en benutten elkaars talenten. Zo leren we ook van elkaar! Kinderen leren zelfbewust te zijn. Zo durven ze keuzes te maken en weten ze waarin ze kunnen groeien én waar ze goed in zijn. 

Kinderen leren bij ons op school de hele dag. Hierbij zijn er vijf pijlers waarbinnen de kinderen leren en zich ontwikkelen. Uiteraard leren 'weten', waar het gaat om de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en spelling. Leren 'ontdekken', waarbij de kinderen hun talenten ontdekken bijvoorbeeld op het gebied van techniek, wereldoriëntatie, ICT of de creatieve vakken. Het leren 'samenleven' gaat om burgerschap, vreedzaamheid, sociale vaardigheden, waarbij we de kinderen leren om respect voor elkaar te hebben en voor elkaars overtuigingen. Iedereen is goed zoals hij of zij is. Het leren 'leren' is bedoeld om kinderen zelfstandiger te maken en zich verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Ze  stellen zichzelf doelen en werken hieraan, iedereen op zijn/haar eigen niveau en op zijn/haar eigen manier. Tot slot vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren 'samenwerken' met elkaar. Dit doen we door in groepjes te werken, door spelend leren (onderbouw) en door groepsdoorbroken activiteiten. 

De kinderen die onze school na acht jaar verlaten zijn basisvaardig, talentvol, betrokken, zelfstandig en leergierig.