Zorg

Op De Wereldreiziger vinden we het belangrijk dat alle leerlingen in zichzelf geloven, leren ontdekken en leren samen te werken. Iedereen is gelijk, maar ook heel verschillend.

Op De Wereldreiziger geven wij les volgens het expliciete instructiemodel. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Ook wordt er gebruikt gemaakt van de technieken van “Teach like a Champion.” Lesgeven als een kampioen. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties, maar ook om het werken aan karakter en een sterke klascultuur.

Op De Wereldreiziger maken we gebruik van de zorgstructuur welke is opgesteld in samenwerking met ons samenwerkingsverband ‘Onderwijscollectief’. Binnen deze structuur signaleert de leerkracht dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie. Hij/zij maakt indien nodig en gewenst, op basis van data-analyse (OGW4D) en in overleg met specialisten in de school, aanpassingen in het basisaanbod. Dit aanbod is beschreven in drie afgestemde onderwijsarrangementen (een basisarrangement, een intensief arrangement en een verdiept arrangement). Passend bij het schoolgewicht, het spreidingsgetal, de leerlingpopulatie en de focusgebieden taalverzorging en rekenen hebben we de afgelopen jaren het basisaanbod aangescherpt, geïntensiveerd en verbreed. De drie elementaire vragen die we onszelf steeds stellen zijn:

  • Leren onze leerlingen genoeg?
  • Krijgen onze leerlingen kwalitatief goed les en welk aanbod is er?
  • Zijn onze leerlingen veilig?

Leerlingen die meer zorg nodig hebben, krijgen standaard extra instructie, hulp in kleine groepjes binnen of buiten de klas en eventueel onderwijs op een eigen leerlijn wanneer het niet meer lukt om met de reguliere stof mee te komen.

Voor leerlingen die vlotter door de lesstof gaan, compacten en/of verrijken we de lesstof. Als dit aanbod onvoldoende blijkt, krijgen leerlingen een op maat gemaakt leerstofaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind. Per leerling wordt gekeken wat nodig is.

Als het basisaanbod onvoldoende oplevert, gaan we over tot andere hulp. Er kan bijvoorbeeld besloten worden een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Alle schoolbesturen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er minimaal op alle scholen geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij zelf kunnen bieden aan leerlingen. Deze basis- en schoolspecifieke ondersteuning staat beschreven in dit schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school in Nederland heeft een SOP. In het SOP staat dus beschreven welke zorg we kunnen bieden en waar onze grenzen liggen.

Gespecialiseerde hulp

Op onze school hebben we de volgende expertise in huis: Intern begeleiders - zorgcoördinator, een gedragscoördinator, een rekencoördinator, een ictcoördinator en een coach startende leerkrachten.De coördinatoren zijn leerkrachten van onze school.

Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en ontwikkelings- problemen

Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen is belangrijk. Daarom maken wij gebruik van het observatiesysteem FOCUS PO (groepen 1 en 2, 3-8), ZIEN! (Sociaal Emotioneel) en het leerlingvolgsysteem van CITO (in Parnassys). Zo kunnen wij de kinderen volgen in hun ontwikkeling van kleuters tot achtste-jaars. Daarbij kijken wij niet alleen naar intellectuele prestaties, maar ook naar redzaamheid, zelfstandigheid en het omgaan met anderen. Wanneer daar aanleiding toe is, worden de leerlingen besproken tijdens de groepsbespreking en/of kindgesprekken.

Goed schoolklimaat

Sociale veiligheid heeft op De Wereldreiziger de absolute aandacht. In ons veiligheidsplan staat omschreven waarom en hoe we hier aandacht aan geven. Daarnaast werken we volgens de methodiek van "De Vreedzame School" Binnen de kwaliteitscyclus van De Wereldreiziger staan wij zo nu en dan stil bij de vorderingen en ontwikkelingen die we doormaken. We doen dat met jaarlijkse QuickScans. Op basis van deze uitkomsten zien we of nog op koers zijn. Het schoolklimaat staat hierbij regelmatig op de kaart. Op De Wereldreiziger heerst een verbetercultuur van “Elke dag samen een beetje beter” dit doen wij door te werken volgens de leerKRACHT-aanpak. Een verbetercultuur maakt dat je elke dag bezig bent met kwaliteitsverbetering en dus samen aan nóg beter onderwijs werkt. leerKRACHT creëert zo’n verbetercultuur op onze school. Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Aan de basis staan drie randvoorwaarden (ambitie, ritmiek en retrospective) die, samen met de vier leerKRACHT-instrumenten, de kern van leerKRACHT vormen.